1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem
  obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
  zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
  cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
  stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
  1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Mikołaj Dudek
  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZESTAWY WĘDKARSKIE MIKOŁAJ DUDEK wpisany do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego
  do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Grzymysław 18A, 63-
  100 Śrem, NIP 7851812813, REGON 521039881, adres poczty elektronicznej: kontakt@zestawy-wedkarskie.com,
  numer telefonu: 697 725 103 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu
  Internetowego i Sprzedawcą.
  1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
  podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z
  zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie
  wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce
  prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
  Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych
  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę
  z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
  do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
  Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
  przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych) i brak ich
  podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane
  osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
  przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną
  1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
  spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z
  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z
  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
  3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na
  podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
  Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania
  danych
  Okres przechowywania danych
  Wykonanie Umowy Sprzedaży lub
  umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej lub podjęcie działań
  na żądanie osoby, której dane
  dotyczą, przed zawarciem w/w
  umów
  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
  RODO (wykonanie umowy) –
  przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania umowy, której stroną jest
  osoba, której dane dotyczą, lub do
  podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy
  Dane są przechowywane przez okres
  niezbędny do wykonania, rozwiązania
  lub wygaśnięcia w inny sposób
  zawartej Umowy Sprzedaży lub
  umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej.
  Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  dbaniu o interesy i dobry wizerunek
  Administratora, jego Sklepu
  Internetowego oraz dążeniu do
  sprzedaży Produktów
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  Administratora w stosunku do osoby,
  której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy
  prawa, w szczególności Kodeksu
  Cywilnego (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń
  związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
  lata). Administrator nie może przetwarzać
  danych w celu marketingu
  bezpośredniego w przypadku
  wyrażenia skutecznego sprzeciwu w
  tym zakresie przez osobę, której dane
  dotyczą.
  MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
  RODO (zgoda) – osoba, której dane
  dotyczą, wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych
  osobowych w celu otrzymywania
  informacji marketingowych od
  Administratora
  Dane przechowywane są do momentu
  wycofania zgody przez osobę, której
  dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
  jej danych w tym celu.
  Prowadzenie ewidencji
  przychodów
  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
  RODO (obowiązek prawny) w zw. z
  art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z
  dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z
  2017 r. poz. 201 ze zm.) –
  przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze
  Dane są przechowywane przez okres
  wymagany przepisami prawa
  nakazującymi Administratorowi
  przechowywanie ksiąg podatkowych
  (do czasu upływu okresu
  przedawnienia zobowiązania
  podatkowego, chyba że ustawy
  podatkowe stanowią inaczej).
  Ustalenie, dochodzenie lub
  obrona roszczeń jakie może
  podnosić Administrator lub jakie
  mogą być podnoszone wobec
  Administratora
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
  roszczeń, jakie może podnosić
  Administrator lub jakie mogą być
  podnoszone wobec Administratora
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  jakie mogą być podnoszone wobec
  Administratora (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń wobec
  Administratora wynosi sześć lat).
  Korzystanie ze strony Sklepu
  Internetowego i zapewnienie jej
  prawidłowego działania
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  prowadzeniu i utrzymaniu strony
  Sklepu Internetowego
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  Administratora w stosunku do osoby,
  której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy
  prawa, w szczególności Kodeksu
  Cywilnego (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń
  związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
  lata).
  Prowadzenie statystyk i analiza
  ruchu w Sklepie Internetowym
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora) – przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora – polegających na
  prowadzeniu statystyk i analizie ruchu
  w Sklepie Internetowym celem
  poprawy funkcjonowania Sklepu
  Internetowego i zwiększenia
  sprzedaży Produktów
  Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej jednak niż
  przez okres przedawnienia roszczeń
  Administratora w stosunku do osoby,
  której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy
  prawa, w szczególności Kodeksu
  Cywilnego (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń
  związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
  lata).
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne
  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
  kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane
  dotyczą.
  4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator
  zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień
  ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na
  podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma
  możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
  prywatności.
  4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce
  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne
  do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców:
  4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w
  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub
  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi
  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu
  zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania
  dostawy Produktu Klientowi.
  4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  4.4.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy
  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4.4.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
  prywatności.
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu
  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych
  przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w
  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje
  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży
  czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w
  Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub
  preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
  Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z
  otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na
  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego
  Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na
  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO
  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6
  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z
  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
  wskazany na wstępie polityki prywatności.
 7. 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
  Ze względu na ich dostawcę:
  1) własne (tworzone przez stronę
  Sklepu Internetowego
  Administratora) oraz
  2) należące do osób/podmiotów
  trzecich (innych niż
  Administrator)
  Ze względu na ich okres
  przechowywania na urządzeniu
  osoby odwiedzającej stronę
  Sklepu Internetowego:
  1) sesyjne (przechowywane do
  czasu wylogowania się ze
  Sklepu Internetowego lub
  wyłączenia przeglądarki
  internetowej) oraz
  2) stałe (przechowywane przez
  określony czas, zdefiniowany
  przez parametry każdego pliku
  lub do czasu ręcznego
  usunięcia)
  Ze względu na cel ich stosowania:
  1) niezbędne (umożliwiające
  prawidłowe funkcjonowanie strony
  Sklepu Internetowego),
  2) funkcjonalne/preferencyjne
  (umożliwiające dostosowanie
  strony Sklepu Internetowego do
  preferencji osoby odwiedzającej
  stronę),
  3) analityczne i wydajnościowe
  (gromadzące informacje o
  sposobie korzystania ze strony
  Sklepu Internetowego),
  4) marketingowe, reklamowe i
  społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej
  stronę Sklepu Internetowego w
  celu wyświetlania tej osobie
  reklam, ich personalizacji,
  mierzeniu skuteczności i
  prowadzenia innych działań
  marketingowych w tym również na
  stronach internetowych odrębnych
  od strony Sklepu Internetowego,
  takich jak portale społecznościowe
  albo inne strony należące do tych
  samych sieci reklamowych co
  Sklep Internetowy)

  7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
  • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
  • wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
  7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

  W przeglądarce Chrome: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
  (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

  W przeglądarce Firefox:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie,
  (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”,
  (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

  W przeglądarce Internet Explorer:
  (1) kliknij menu „Narzędzia”,
  (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,
  (3) przejdź do zakładki „Ogólne”,
  (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”,
  (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

  W przeglądarce Opera:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
  (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

  w przeglądarce Safari:
  (1) kliknij menu „Preferencje”,
  (2) przejdź do zakładki „Prywatność”,
  (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

  Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:
  https://www.cookiemetrix.com/
  lub:
  https://www.cookie-checker.com/

  7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge

  7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.